Home

Vedtægter for Nordfyns Mussikskole

§ 1 NAVN OG STATUS
Nordfyns Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Nordfyns kommune.

§ 2 FORMÅL
Musikskolen har til formål:

– gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for en livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,

– at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt,

– at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

§ 3 INDHOLD
Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge (der ikke er fyldt 26 år ved sæsonens start) i kommunen.

Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

Musikskolens årlige sæsonlængde er på 40 uger – heraf skal der undervises minimum 38 uger i instrumentalundervisning. Resterende uger kan anvendes til projekter.

§ 4 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Bestyrelsen består af 8 medlemmer der udpeges således:

 • 2 medlemmer vælges af og blandt kommunalbestyrelsen
 • 3 medlemmer vælges af og blandt skolens forældrekreds
 • 1 medlem vælges af og blandt folkeskolens kontaktlærere
 • 1 medlem vælges af og blandt musikskolens lærergruppe
 • 1 medlem vælges af elevgruppen

Der vælges personlige suppleanter for hvert medlem.

Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre- eller støtteforeningsrepræsentanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand

Bestyrelsens medlemmer vælges inden december i lige år. Valgperioden er toårig og medlemmerne indtræder i bestyrelsen den 1. januar

For de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer er valgperioden 4 år (sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperioder).

Bestyrelsens medlemmer må ikke modtage vederlag eller honorarer af skolens midler.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

§ 5 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens virksomhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen:

 • indstiller til kommunalbestyrelsen vedrørende ansættelse og afskedigelse af skolens leder
 • indstiller musikskolens budget inden for de økonomiske rammer, kommunalbestyrelsen har fastlagt.
 • påser, at musikskolens budget overholdes.
 • fastlægger musikskolens ferieperioder
 • sikrer et godt samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen samt mellem hjemmene og musikskolen.
 • afgiver udtalelser i alle sager, der forelægges den af kommunale myndigheder
 • kan afgive udtalelser i alle sager, der vedrører musikskolen.
 • indstiller musikskolens budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsens godkendelse.

§ 6 BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året.

4 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Begæringen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsesformanden og skal vedlægges forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt og senest 14 dage efter at begæringen er fremsat.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Musikskolens leder og souschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Musikskolens leder er bestyrelsens sekretær.

§ 7 SKOLENS LEDER OG DAGLIGE DRIFT
Musikskolens leder og musikskolens souschef skal være i besiddelse af de nødvendige pædagogiske, faglige og administrative kvalifikationer, herunder være kvalificeret til at undervise i Musikskolen..

Musikskolelederen har det pædagogiske og administrative ansvar for musikskolens drift indenfor de rammer, som udstikkes af kommunalbestyrelsen og skolens bestyrelse og regler og retningslinjer fra Kulturministeriet og Kunstrådet.

§ 8 PÆDAGOGISK RÅD
Der nedsættes ved musikskolen et pædagogisk råd, som er rådgivende for skolens ledelse. Rådet består af skolens lærergruppe. Ledelsen deltager i møderne. Dagsordnerne udarbejdes af MED-udvalget.

§ 9 ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB
Skolens virksomhed finansieres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt via elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Skolens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Musikskolelederen udarbejder hvert år på baggrund af udmeldt budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Kommunen fremsender budget og regnskab til godkendelse i Kunststyrelsen.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden for de fastsatte tidsfrister.

Elevkontingenter og instrumentlejeafgifter fastsættes for et år ad gangen af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra musikskolens bestyrelse i forbindelse med fremsendelse af budgetforslag. Tilmeldingen til musikskolen er normalt bindende for en hel sæson. Undtaget herfra er elever på prøvetid. Førstegangselever, og elever der skifter lærer eller instrument, har en prøvetid på 5 måneder (økonomisk bindende for hele prøve-perioden). Udmeldelse sendes skriftlig til musikskolen inden prøvetidens udløb. I modsat fald er man kontingentmæssigt bundet til en hel sæson.

Sæsonen går fra den 1. august i et år til den 31. juli i det følgende år. Eleven får besked om optagelse i musikskolen eller på venteliste senest i uge 29. Elever på venteliste får direkte besked, når der opstår en ledig plads.

Undervisningen kan aflyses 2 gange pr. undervisningsår fra musikskolens side – regnet fra de 38 undervisningsgange – uden kontingentrefusion. Derefter tilbagebetales 1 måneds kontingent pr. påbegyndt 4 aflysninger.

I tilfælde af en elevs sygdom eller anden forsømmelse, har eleven ikke krav på at få den forsømte undervisning erstattet eller kontingentet refunderet.

Manglende betaling: Ved overskridelse af sidste rettidige betalingsdato, udsendes betalingspåmindelse. Samtidig opkræves gebyr til dækning af Nordfyns Kommunes omkostninger. Gebyrstørrelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen og fremgår af takstoversigten i kommunens budget under gebyrer og afgifter m.v. Ved restance forbeholder Nordfyns Kommune sig ret til modregning jf. dansk rets almindelige regler om modregning.

Udpantning: I tilfælde af manglende betaling kan beløbene inddrives ved udlæg jf. lov nr. 36 af 29. marts 1873 § 1,stk.1-3 om udpantning. Loven kan findes i “Bekendtgørelse nr. 774 af 18. november 1986 om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig”.

Bortvisning: Musikskolen forbeholder sig ret til at bortvise elever fra undervisningen ved manglende betaling. Bortvisning medfører ikke, at gælden bortfalder. Når restancen er betalt, kan undervisningen genoptages.

Musikskolen kan ligeledes bortvise en elev, dersom denne misligholder undervisningen.

Forud for eventuelle bortvisninger skal sagen behandles i bestyrelsen.

§ 10 STØTTEFORENING
For at opfylde skolens formål om virke til fremme af det lokale musikliv, oprettes en eller flere støtteforeninger.

I støtteforeningerne kan optages personer, som ved økonomisk eller praktisk bistand medvirker til opfyldelsen af skolens formål, eller som på anden måde støtter formålet.

Støtteforeningernes vedtægter skal godkendes af musikskolens bestyrelse.

Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støtteforeningernes bestyrelser til møde.

§ 11 VEDTÆGTER
Forslag til vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af kommunal-bestyrelsen og Kunststyrelsen.

Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Disse bestyrelsesmøder skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen og Kunststyrelsen skal forelægges alle ændringer til godkendelse.